Privacybeleid, disclaimer

Deze voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de Ilumen website. Elke gebruiker van de website zal gebonden zijn door deze voorwaarden en bepalingen. Door de website te bezoeken aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk zijn persoonlijke verantwoordelijkheid om regelmatig de regels en voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat hij op de hoogte is van de laatste versies.

Website inhoud

Ilumen verschaft alle website materiaal en informatie – teksten, bestanden, afbeeldingen of anderszins – uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden.

Aansprakelijkheid

Ilumen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie op de website. Onjuiste informatie of onvolkomenheden op de website geven nooit recht op financiële compensatie. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechtenElke gebruiker van deze website erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie – met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten en grafische elementen – beschermd is door intellectuele eigendomsrechten die berusten en zullen blijven berusten bij Ilumen. De Ilumen website (of een deel ervan) mag niet worden weergegeven, gereproduceerd, aangepast of gebruikt voor commerciële doeleinden op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ilumen. Het is niet toegestaan deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan, met uitzondering van het automatisch opslaan in de cache van de browser.

Logbestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties opgeslagen in logbestanden op de webserver. Ilumen beperkt zich tot de standaard logbestanden. Dit betekent dat Ilumen alleen basisinformatie opslaat in de logbestanden. De basisinformatie laat zien wanneer bepaalde pagina’s zijn bekeken. Daarnaast wordt het IP-adres van de bezoeker opgeslagen in een database. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de website nog beter af te stemmen op uw behoeften, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische gegevens te verzamelen. Ilumen analyseert IP-adressen op geen enkele manier.

Cookies

De Ilumen Web Technologies website maakt gebruik van cookies om u in staat te stellen bepaalde aspecten van de website te personaliseren. Een cookie onthoudt bijvoorbeeld de taal waarin u de website het liefst bekijkt. De cookies die op de Ilumen website worden gebruikt, verzamelen geen demografische gegevens over bezoekers.

Beveiliging

Op de Ilumen website zijn verschillende maatregelen genomen om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die wij verkrijgen via de website wordt zowel on-line als off-line beschermd.In geen geval wordt uw e-mailadres doorgegeven of verkocht aan derden.De verkregen gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, maar uiteraard beperkt tot gelieerde bedrijven, klanten en onderaannemers.U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonlijke gegevens die bij Ilumen zijn opgeslagen en deze zo nodig aan te passen. Hiertoe dient u een e-mail te sturen naar info@ilumen.be.

Gebruik van verkregen informatie

Ilumen kan de van u verkregen gegevens gebruiken om Ilumen nieuwsbrieven, enquêtes of informatie per e-mail of per gewone post naar uw adres te sturen. De verkregen gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, maar zijn uiteraard beperkt tot aan Ilumen gelieerde ondernemingen, opdrachtgevers en onderaannemers.

Links

De Ilumen website bevat links naar andere websites. Ilumen oefent geen enkele controle uit over deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. Bij het verlaten van de Ilumen website raden wij onze bezoekers aan om de privacyverklaring te lezen van elke website die persoonlijke gegevens verzamelt. De privacy verklaring van de Ilumen website heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze website.

Stopzetting van dit instrument

Ilumen behoudt zich het recht voor om deze applicatie (of een deel ervan) op elk moment stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Ilumen behoudt zich verder het recht voor om op elk moment kosten in rekening te brengen voor deze website/tool of aangeboden applicaties. Dit kan tot gevolg hebben dat niet betalende gebruikers na kennisgeving worden geweerd. Voor het gebruik van (een deel van) deze website/tool kunnen kosten in rekening worden gebracht. Aangezien deze applicatie gratis ter beschikking wordt gesteld aan de gebruiker, kan de gebruiker nooit enig recht doen gelden op enige vorm van schadevergoeding of financiële compensatie.

Mededelingen en wijzigingen

Ilumen behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

iLusmart App

In het kader van de mobiele iLusmart App, ook toegankelijk via webversie, verzamelt iLumen de volgende persoonsgegevens:- Naam en achternaam- Mailadres- E-mailadres- Telefoonnummer. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt om het profiel van de gebruiker te koppelen aan zijn digitale energiemeter en/of eventuele iLumen producten in back-up omgeving Solarlogs. Anderzijds draagt de aanwezigheid van deze gegevens bij tot een vlotte opvolging door iLumen in het kader van eventuele storingen.Daarnaast verwerkt de iLusmart applicatie afname- en injectiegegevens van de digitale energiemeter nadat de gebruiker iLumen expliciet toestemming verleent om deze gegevens in de iLusmart applicatie te visualiseren door middel van het goedkeuren van een mandaat in de ‘Mijn Fluvius’ omgeving van netbeheerder Fluvius. De persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot afname en injectie die door iLumen worden verwerkt in het kader van de iLusmart App kunnen (ook voor commerciële doeleinden) worden meegedeeld aan de opdrachtgevers die een beroep doen op iLumen voor de installatie en het onderhoud van PV-installaties (installaties).Gebruikers die hun persoonsgegevens en/of gegevens met betrekking tot afname en injectie die door iLumen worden verwerkt tijdelijk of definitief wensen te laten verwijderen, kunnen dit verzoek indienen bij iLumen door een e-mail te sturen naar ilusmart@ilumen.be. Inactieve profielen worden na 4 jaar automatisch verwijderd.

Voorwaarden en bepalingen

De klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Ilumen.

Laatste wijziging

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 juni 2022

50000

Slimme huizen geïnstalleerd.

23

iLumen partners.

9+

Jaren van groene energie productie.

5

Awards en nominaties voor innovatieve energieoplossingen.

2000+

Projecten voor energiebeheer bij ondernemingen.

40

Landen met iLumen producten.

nl_BENederlands (België)